KKK

Mis on ravijuhend?

Ravijuhend on tervishoiutöötajate üldtunnustatud töövahend, mis annab juhiseid ravimite ja tervisetehnoloogiate kasutamiseks ning võimaldab parandada osutatavate tervishoiuteenuste kvaliteeti.

Reeglina keskendub ühele haigusele või seisundile ning sisaldab soovitusi selle haiguse või seisundiga patsientide ravimise jt tervist mõjutavate tegurite kohta.

Ravijuhend peab põhinema parimal kättesaadaval tõendusmaterjalil ning olema tervishoiutöötajatele nende teadmiste ja oskuste täiendamisel toeks.

Kes võivad ravijuhendite teemasid algatada?

Ravijuhendi teemade kohta võivad esitada ettepaneku:

 • erialaseltsid,
 • tervishoiuteenuse pakkujad,
 • Tervisekassa,
 • Tartu Ülikooli medistiiniteaduste valdkond,
 • Tervise Arengu Instituut jt.

Huvide konflikti tõttu ei saa ravimifirmade esindajad teemade osas ettepanekut teha. Teema kohta ettepaneku teinud organisatsiooni kutsutakse edaspidi teemaalgatajaks.

Millal teemasid algatatakse?

Jooksva aasta jaoks tuleb teemaalgatus esitada hiljemalt 1. oktoobril ja ravijuhendite nõukoda otsustab koostamisele tulevad teemad detsembris.

Kuidas saab tunnustuse ka teistele ravijuhenditele, mida Tervisekassa ei rahasta?

Juhul kui ravijuhendi koostamist ei rahasta Tervisekassa, kuid juhend on koostatud vastavalt kinnitatud käsiraamatule ja ravijuhendil on kõik nõutud osad (käsitlusala, tõendusmaterjalide kokkuvõtted, laiapõhjaline töörühm ja nende huvide deklaratsioonide kokkuvõte jms), võib koostatud ravijuhendi esitada heaks kiitmiseks ravijuhendite nõukojale. Selle eest tasu ei küsita.

Kes kuuluvad ravijuhendi koostamise meeskonda?

Ravijuhendi koostamise meeskonda kuuluvad:

 • Ravijuhendi nõukoda (12 isikut), kes valib välja teema ja kinnitab teema käsitlusala; hiljem ka kiidab heaks koostatud juhendi
 • Töörühm (kuni 20 isikut), kes on erialaekspertide kogu, kelle juhendamisel ja otsuste alusel ravijuhendi koostamise tegevus toimub; töörühm sõnastab ka kõik juhendis kajastamist leidvad soovitused
 • Püsisekretariaat - rühm inimesi, kes otsib tulenevalt kinnitatud käsitlusalast ning esitatud kliinilistest küsimustest välja kõik vajaliku tõenduspõhise materjali, analüüsib saadud andmeid ning esitab ettepanekud andmete osas töörühmale vajalike toimingute teostamiseks.

Ravijuhendi nõukoda on alaline struktuur, mille koosseis uueneb iga kolme aasta järel. Ravijuhendi koostamisel spetsiifiliste meeskonna liikmete arv võib ulatuda 28 isikuni.

Mis on huvide deklaratsioon?

Huvide deklaratsiooni peavad esitama kõik ravijuhendi koostamise protsessis osalevad isikud.

Huvide deklaratsioonis deklareeritakse kõik potentsiaalsed või tegelikud huvid:

 • eksperdi võimaliku osalusega rühma liikme või koosoleku teemaga seotud rahalised;
 • ametialased või muud huvid ning
 • igasugune huvi, mis võib oluliselt mõjutada koosolekut või töö tulemust.

Huvide deklaratsioonis peavad samuti sisalduma kõikide teiste inimeste olulised huvid, kes võivad eksperdi otsustusvõimet ülemäära mõjutada või kelle puhul võidakse eeldada, et nad võivad seda teha, nagu lähedased pereliikmed, tööandjad, lähedased töökaaslased ja teised, kellega seoses on eksperdil oluline ühine isiklik, rahaline või professionaalne huvi.

Huvide konflikti ilmnemisel otsustatakse, kuidas antud konflikt nn neutraliseeritakse.

Mis vahet on käsiraamatus kirjeldatud vormil ja näidisvormil?

Käsiraamatu lisas on „vormidena“ kirjeldatud kindlat struktuuri omavad ning ka täidetavat dokumenti pakkuvad lahendused ühe või teise ravijuhendi valmimise protsessi osa toetamiseks.

„Näidisvormid“ on oma struktuurilt küll kokkulepitud, kuid võivad erineda, tulenevalt koostatava ravijuhendi teemast ja käsitlusalast.

Mida tähendab ravijuhendis soovitus?

Soovitusega antakse edasi riigis kokkulepitud ning kirja pandud tõenduspõhine, kulutõhus ja hea tava, kuidas ühes või teises situatsioonis tervishoiutöötaja peaks käituma.

Kuidas soovitusi eristatakse?

Soovitusi eristatakse tugevateks ja nõrkadeks soovitusteks, mis omakorda võivad olla kas positiivsed (lubavad) või negatiivsed (keelavad). Lisaks on praktilised soovitused, mille aluseks on ekspertide kokkulepe.

Kus on ravijuhendid kättesaadavad?

Eestis koostatud ravijuhendite paberväljaanded jaotatakse ravijuhendit vajavatele arstidele, õdedele. Lisaks on juhendid kättesaadavad siin koduleheküljel.

Kus on patsiendijuhendid kättesaadavad?

Patsiendijuhendi paberväljaannet tuleb küsida oma arstilt. Lisaks on juhendid kättesaadavad siin koduleheküljel.

Tekst

Reavahe

Kontrast

Seaded